Một số function thông dụng trong woocommerce mà bạn nên biết

Một số function thông dụng trong woocommerce (hook, filter, action) mà bạn nên biết khi muốn thiết kế, chỉnh sửa website WordPress sử dụng WooCommerce.

Một số function thông dụng trong woocommerce mà bạn nên biết

Xóa bỏ woocommerce result count

function woocommerce_result_count() {
 return;
}

Xóa bỏ woocommerce default sorting

remove_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'woocommerce_catalog_ordering', 30 );

Xóa bỏ tiêu đề trang shop trong woocommerce

function override_page_title() {
 return false;
}
add_filter('woocommerce_show_page_title', 'override_page_title');

hoặc

add_filter( 'woocommerce_show_page_title', function(){
 return false;
});

Thay đổi số sản phẩm trên 1 hàng

Mặc định woocommerce là 4 sản phẩm trên 1 hàng, bây giờ ta thay thành 3 sản phẩm nhé.

add_filter('loop_shop_columns', 'loop_columns');
if (!function_exists('loop_columns')) {
 function loop_columns() {
 return 3; // 3 products per row
 }
}

Thay đổi số sản phẩm trên 1 page trong woocommerce

Thay đổi thành 24 sản phẩm trên 1 page ta có code như bên dưới

add_filter( 'loop_shop_per_page', create_function( '$cols', 'return 24;' ), 20 );

Nếu muốn hiển thị toàn bộ sản phẩm trên 1 pages thì ta thay 24 thành -1 là được

add_filter( 'loop_shop_per_page', create_function( '$cols', 'return -1;' ), 20 );

Xóa bỏ nút Add to Cart trong trang shop và category

function remove_loop_button(){
 remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart', 10 );
}
add_action('init','remove_loop_button');

Xóa bỏ SKU, Category, tag trong single product

remove_action('woocommerce_single_product_summary','woocommerce_template_single_meta',40);

Xóa bỏ tabs, upsell và related trong trang single product

remove_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_output_product_data_tabs', 10 );
remove_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_upsell_display', 15 );
remove_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_output_related_products', 20 );

Thay đổi số product hiển thị và số product trên 1 dòng của related products

add_filter( 'woocommerce_output_related_products_args', 'jk_related_products_args' );
function jk_related_products_args( $args ) {
 $args['posts_per_page'] = 4; //Số product hiển thị
 $args['columns'] = 4; // Số product trên 1 dòng
 return $args;
}

Xóa tiêu đề của phí ship

add_filter('woocommerce_order_shipping_to_display_shipped_via', '__return_false');

Bắt buộc đơn hàng đạt giá trị tối thiểu để có thể tiến hành thanh toán

add_action( 'woocommerce_checkout_process', 'devvn_wc_minimum_order_amount' );
add_action( 'woocommerce_before_cart' , 'devvn_wc_minimum_order_amount' );
function devvn_wc_minimum_order_amount() {
  $minimum = '100000';
  $checkout_minimum_price_mess = 'Bạn cần có hóa đơn >100k để tiếp tục đặt hàng';
  if ( WC()->cart->total < $minimum ) {
    if( is_cart() ) {
      wc_print_notice(
        sprintf( $checkout_minimum_price_mess ,
          wc_price( $minimum ),
          wc_price( WC()->cart->total )
        ), 'error'
      );
    } else {
      wc_add_notice(
        sprintf( $checkout_minimum_price_mess ,
          wc_price( $minimum ),
          wc_price( WC()->cart->total )
        ), 'error'
      );
    }
  }
}

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *