Một số function thông dụng trong woocommerce mà bạn nên biết

0

Một số function thông dụng trong woocommerce (hook, filter, action) mà bạn nên biết khi muốn thiết kế, chỉnh sửa website WordPress sử dụng WooCommerce.

Một số function thông dụng trong woocommerce mà bạn nên biết

Xóa bỏ woocommerce result count

Xóa bỏ woocommerce default sorting

Xóa bỏ tiêu đề trang shop trong woocommerce

hoặc

Thay đổi số sản phẩm trên 1 hàng

Mặc định woocommerce là 4 sản phẩm trên 1 hàng, bây giờ ta thay thành 3 sản phẩm nhé.

Thay đổi số sản phẩm trên 1 page trong woocommerce

Thay đổi thành 24 sản phẩm trên 1 page ta có code như bên dưới

Nếu muốn hiển thị toàn bộ sản phẩm trên 1 pages thì ta thay 24 thành -1 là được

Xóa bỏ nút Add to Cart trong trang shop và category

Xóa bỏ SKU, Category, tag trong single product

Xóa bỏ tabs, upsell và related trong trang single product

Thay đổi số product hiển thị và số product trên 1 dòng của related products

Xóa tiêu đề của phí ship

Bắt buộc đơn hàng đạt giá trị tối thiểu để có thể tiến hành thanh toán

 

Đánh giá bài viết

Trả lời

Please enter your comment!
Please enter your name here