Tổng hợp 1000 biểu tượng cảm xúc Facebook mà bạn nên biết

ChamNhe tổng hợp 1000 biểu tượng cảm xúc Facebook được dùng nhiều nhất trong năm 2017 được dùng để trang trí, làm đẹp , giúp bài viết và status của bạn sinh động và hấp dẫn hơn.

Dưới đây là cách gõ và giải thích ý nghĩa của từng biểu tượng càm xúc. Cách sử dụng rất đơn giản – chọn icon bạn thích, copy ký tự ở mục “Code“, đôi khi ở các biểu tượng thì các ký tự này chỉ là hình vuông mà thôi. Không vấn đề gì, cứ copy. – Vào bài viết, stt, cmt hay facebook chat và paste ký tự vào, sau đó gởi thì sẽ xuất hiện biểu tượng mặt cười.

1. Icon Facebook mới nhất

IconNameCode
Airplane symbolAirplane
Sailboat symbolSailboat
Speedboat emoji for FacebookSpeedboat
Ship symbolShip
Train symbolTrain
High-speed train emojiSpeed train
Station emojiStation
Tram car emoticonTram
Fire truck emojiFire truck
Ambulance symbolAmbulance
Police car emojiPolice
Taxi symbolTaxi
Facebook truck symbolTruck
Automobile symbolBlue car
Car symbolRed car
Bus symbolBus
Facebook bus stop symbolBus stop
Ticket symbolTicket
Traffic lights symbolTraffic light
Bicycle symbolBicycle
Rocket emojiRocket
Fuel pump emojiFuel pump
Fountain for Facebook statusFountain
Tent symbolTent
House symbolHouse
House emoji with gardenCountryside
Hotel symbolHotel
Love hotelLove hotel
School symbolSchool
Office buildingOffice
Department store symbolMall
Convenience storeStore
Bank symbolBank
Factory symbolFactory
Hospital for FacebookHospital
Church symbolChurch
Wedding symbolWedding
Japanese castle emojiJapan style
Japanese emoji symbolBuilding
CastleCastle
Statue of liberty emojiStatue of L.
Tower in TokyoTower
Ferris wheel symbolFerris wheel
Roller coaster - Facebook EmojiRoller c.
Mount FujiMountain
Sunrise iconSunrise
Dawn emoticonDawn
SunsetSunset
DuskDusk
Night with starsStarry night
Rainbow symbolRainbow
Trident symbolTrident
Gem EmojiGem stone
Diamond EmojiDiamond
Orange diamond symbolOrange jewel
Blue diamond for FacebookBlue jewel
Light bulb onLight bulb
Hammer symbolHammer
Paint palettePalette
Barber poleBarber pole
ATM symbolATM
Yen EmojiYen
Dollar signDollar bill
Dollar symbol for FacebookDollar sig
Money bagMoney bag
Cigarette symbolCigarette
Bomb symbolBomb
Revolver emoticonPistol
Pill - Facebook symbolPill
SyringeSyringe
Toilet symbol for FacebookToilet
Bath symbolBath
IconNameCode
Soccer symbolSoccer ball
Baseball symbolBaseball
Basketball on FacebookBasketball
Football symbolFootball
Tennis EmojiTennis ball
8-ball8-ball
Target symbolsBullseye
Golf symbolGolf hole
Skiing symbolSkis
Crossed flags for FacebookFlags
Finnish lineFinnish
Trophy symbolTrophy
Facebook bikiniBikini
High heelsHigh heels
Sandals for womenSandal
Boots EmojiBoots
Dress symbolDress
Hat for womenWomans hat
Crown for FacebookCrown
Lipstick symbolLipstick
Facebook ringRing
HandbagHandbag
Briefcase symbolBriefcase
Shirt icon for FacebookT-shirt
Tie symbolTie
High hat for FacebookTop hat
Ribbon symbolRibbon
FB KimonoKimono
Umbrella symbol for FBUmbrella
Rain droplet icon for FacebookDroplet
WatermelonWatermelon
AubergineEggplant
TomatoTomato
Bottle symbolBottle
Beer for FacebookClinking
Food plateFood pot
Cup of teaTeacup
SushiSushi
Cooking symbolCooking
Spaghetti symbolSpaghetti
ShortcakeCake
Shaved ice symbolShaved ice
Ice cream symbolIce cream
Frying pan for FacebookFrying pan
French fries on FacebookFrench fries
Fork and knife symbolsUtensils
Bread loafBread
School satchelSchool bag
Magifying glassMagifying
Book symbolOpen book
Memo sign for FacebookMemo
Postbox symbolPostbox
MailboxMailbox
Raised flag mailboxFull mailbox
Envelope symbolEnvelope
Mail envelopeSending mail
Incoming mail symbolIncoming
Scissors for FacebookScissors
LoudspeakerLoudspeaker
Speaker symbolSpeaker
Telephone symbolTelephone
Fax symbolFax
Radio iconRadio
How make camera icon on FacebookCamera
FB movie cameraMovie cam.
VHSVHS
Floppy disk Facebook iconFloppy disk
Satellite dishSatellite
LockLock
Key icon for FacebookKey
Lock and a keyLocked
Opened lockOpen lock
IconNameCode
No entry Facebook signNo entry
Warning iconWarning
Hot plateHot plate
Construction road signConstruction
No under 18 symbolNo under 18
No smoking symbolNo smoking
Vibration mode bell signSound off
Mobile off signMobile off
Antenna signalSignal
Guitar for FacebookGuitar
Trumpet signTrumpet
Facebook saxophone iconSaxophone
Microphone for FacebookMicrophone
Megaphone iconMegaphone
Facebook HeadphonesHeadphones
Chart symbolChart line
Mask iconMasks
ClapperboardClapperboard
Cinema iconFilm
VS symbolVS
Up signUP!
Cool symbolCOOL
WheelchairWheelchair
Curly loopsCurly loops
WC symbol - Facebook iconWC
Man and woman figuresCouple
Mens symbolMan figure
Womens symbolWoman
Child iconChild
Badge for beginnerBadge
Heart suit for FacebookHearts
Diamond suitDiamonds
ClubsClubs
SpadesSpades
Red exclamation markExclamation1
White exclamation mark Facebook symbolExclamation2
Exclamation pointExclamation3
Question symbolQuestion m.
Multiplication signMultiplication
Cross signCross sign
Cross mark symbolCross mark
White Facebook starWhite star
Snowflake symbolGray star
Snowflake EmojiSnowflake
Red circle symbolRed Circle
White circle emojiWhite circle
Square symbolSquare
Own Emoji“To own”
Month symbol“Month”
Free symbols“Free”
Katakana Koko Emoji“Here”
Have nothing“Nothing”
Full Emoji meaning“Full”
Finger point Emoji“Finger point”
Available Emoji“Available”
Work symbol“Work”
Secret Facebook symbols“Secret”
Good bargain“bargain”
Congratulation symbol“Congrats”
Sale symbol“Sale”
Request Emoji“Request”
Mahjong tile symbolsMahjong tile
Upwards arrowUpwards
Downwards arrowDownwards
Leftwards arrowLeftwards
Rightwards arrowRightwards
North west symbolNorthwest
North east symbolNortheast
Soutwest arrowSoutheast
South west symbolSouthwest
Arrow pointing up rightUp right
Arrow pointing down rightDown right

2. Facebook Emoji Symbols

IconNameCode
Coffee cup emoji symbolCoffee
Facebook sun symbolSun
Snowman symbolSnowman
Facebook cloud symbolCloud
Umbrella symbolUmbrella
Lightning SymbolLightning
Stars symbolStars
Fire Facebook symbolFire
Droplets SymbolDroplets
Footprints symbolFootprints
Moon symbol for FacebookMoon
Ghost Facebook symbolGhost
Pumpkin symbolPumpkin
Skull symbol for FacebookSkull
Graduation Hat EmojiGraduation
Balloon symbolBalloon
Anger Facebook symbolAnger
Wind symbolWind
Wave symbolWave
Carp streamers emojiStreamers
IconNameCode
Lip Mark SymbolLip mark
Lips Facebook symbolLips
Star Facebook symbolStar
Facebook music symbolMusic note
Music notes symbolMusic notes
Zzz SymbolZzz
Bell symbol for FacebookBell
Seashell symbolSeashell
Present symbolPresent
Green monster symbolMonster
Party Popper emojiParty popper
Nail polish symbolNail polish
Ear symbolEar
Nose symbolNose
Eyes Facebook symbolEyes
TV Facebook symbolTV
PC symbolPC
Smartphone Facebook emojiSmartphone
CD symbolCD
Phone symbolPhone
IconNameCode
Cherry BlossomBlossom
Facebook rose symbolRose
Tulip symbolTulip
Sunflower symbol for FacebookSunflower
Hibiscus SymbolHibiscus
Seedling SymbolSeedling
Bouquet symbolBouquet
Christmas tree symbolChristmas
Palm SymbolPalm
Facebook cactus symbolCactus
Clover symbolClover
Maple leaf symbolMaple leaf
Fallen leaf symbol for FacebookFallen leaf
Fluttering leafLeaf
Strawberry symbolStrawberry
Orange symbolOrange
Red apple symbolApple
Hamburger symbol for Facebook chat, status and commentsHamburger
Beer symbolBeer
Cocktail glass symbolCocktail

3. Ký tự trái tim đẹp

IconNameCode
Red heart symbolRed heart
Pink heart for FacebookPink heart
Broken heart emojiBroken heart
Arrow heart emojiArrow
White heart EmojiWhite heart
IconNameCode
Blue heart iconBlue heart
Green heart symbolGreen heart
Yellow heart symbolYellow heart
Purple heart symbolPurple heart
Revolving heartsSpinning
IconNameCode
Cool heart iconFuzzy
Triple heart symbolTriple
Gift heart symbolGift
Sparkling heart emoji iconSparkling
Love letter iconLove letter

4. Emoji hand gestures

IconNameCode
Peace fingers symbolPeace
Dislike symbol for Facebook status and commentsDislike
Fist SymbolFist
Muscle arm symbolMuscle arm
Index finger symbolIndex finger
IconNameCode
A-ok symbol for FacebookOK
Clapping hands symbolClapping
Open hand symbolHigh five
Clenched fist symbol for FacebookClenched fist
Two hands symbolsTwo hands
IconNameCode
Finger pointing up emoji symbolUp
Finger pointing down emojiDown
Index finger symbolRight
Finger pointing left symbolLeft
Waving hand symbolWaving hand

5. Emoji smileys

IconNameCode
Emoji emoticon in loveIn love
Emoticon blowing a kissKiss
Kissing emoticonKissing
Facebook Blush EmoticonBlushing
Unamused EmoticonUnamused
Winking EmoticonWinking
Tongue Out EmoticonTongue out
Tongue out and winking emoticonTongue wink
Smirking smiley for FacebookSmirking
Facebook smiling faceSmiling
Big smile with closed eyesBig smile
IconNameCode
Angry face emoticon for FacebookAngry
Tears smiley - Facebook EmoticonTears
Sad face Emoji symbolSad face
Dizzy emoticonDizzy
Disappointed emoticonDisappointed
Fear emojiFearful
Scared EmoticonScared
Emoji emoticon screaming in fearScreaming
Cold sweat smileyCold sweat
Crying emoticonCrying
Medic emoticonMedic
IconNameCode
Big Grin EmoticonBig grin
Astonished Facebook SmileyAstonished
Shocked emoticon with eyes wide openShocked
Red Angry EmoticonMad
Emoticon crying tears of joyTears of joy
Relieved smileyRelieved
Sleepy smileySleepy
Satisfied smileySatisfied
Happy Facebook smiley blushingBlushing
Purple devil Facebook symbolDevilish
Alien symbolAlien

6. Emoji people

IconNameCode
Guardsman symbolGuardsman
Man with turban symbolTurban
Santa Claus symbolSanta
Policeman symbolPoliceman
Construction worker symbolHard hat
Princess symbolPrincess
Blonde girl symbolBlonde
IconNameCode
Dancer symbolDancer
Playboy bunny symbolBunny ears
Seamed cap symbolBeanie cap
Angel symbolAngel
Couple symbolLove couple
Boy and girl holding handsBoy & girl
Man and woman holding handsMan&woman
IconNameCode
Baby symbolBaby
Girl symbol for FacebookGirl
Boy symbol for FacebookBoy
Woman symbolWoman
Man symbolMan
Older woman symbolGranny
Older man symbolGrandpa

7. Emoji animals

IconNameCode
Puppy SymbolPuppy
Teddy Bear SymbolTeddy
Monkey FaceMonkey face
Mouse SymbolMouse
Hamster SymbolHamster
Tiger symbolTiger
Horse faceHorse face
Pig symbolPiggy
Cat symbolCat
Bunny symbolBunny
Poodle symbolPoodle
IconNameCode
Wolf symbolWolf
Sheep symbolSheep
Penguin emojiPenguin
Koala symbolKoala
Cow symbolCow
Wild boar symbolWild boar
Chicken symbolChicken
Yellow ChickYellow chick
Bird symbolBlue bird
Elephant symbolElephant
Horse symbolHorse
IconNameCode
Monkey symbolMonkey
Camel symbolCamel
Octopus emojiOctopus
Emoji dolphin symbolDolphin
Whale symbolWhale
Fish symbolFish
Tropical Fish Emoji SymbolTropical fish
Blowfish emoji symbolBlowfish
Frog FaceFrog
Snake symbolSnake
Bug symbolSnail

8. Icon Facebook chuẩn 2015

IconNameCode
Facebook smiley faceSmiley face
Big smile emoticon for Facebook status, comments and chatBig smile
Facebook sad smileyFrown
Facebook cry smileyCrying
Smiley with tongue outTongue out
Angel smiley for FacebookAngel
Facebook devil smileyEvil
Facebook confused emoticon - WTF SmileyConfused
Facebook wink smileyWink
IconNameCode
Facebook unsure emoticonUnsure
Facebook angry smileyAngry
Facebook mean emoticonMean
Facebook gasping smileySurprised
Facebook squint smileySquint
Facebook kiss smileyKiss
Cheerful emoticon for FacebookCheerful
Glasses smiley for FacebookGlasses
Facebook sunglasses emoticonSunglasses
IconNameCode
Facebook Grumpy SmileyGrumpy
Facebook Pacman SymbolPacman
Facebook curly lips emoticonCurly lips
Thumb Up (y) like Facebook emoticonThumb up
Facebook penguin emoticonPenguin
Facebook shark emoticonShark
Robot Facebook emoticonRobot
Facebook poop emoticonPoop
Facebook Chris Putnam emoticonPutnam

Xem thêm

(._.) Uh oh
(-__-) Đau, buồn ngủ, mệt
(;_ )Khóc
(T_T) Khóc, buồn
(@_@) Choáng váng, chóng mặt
(O_O) Sửng sốt, ngạc nhiên
(*^*) Ngạc nhiên, kinh ngạc
(>_
(^_^) Vui vẻ, hạnh phúc
*(^O^)* Vui hơn, hạnh phúc hơn
(^o^) Sung sướng, vui mừng
(¬_¬) Bực bội
(¬_¬”) Bực mình
(X_X) Chết
(=_=) Chán
(*-*) Yêu thích
(!__!) Buồn
(o_O) Hoài nghi, ngờ vực
(*O*) Không thể tin được
(-O-) Kiêu căng, khoe khoang
([o]) Khóc lóc, kêu la
([-]) Khóc lóc, kêu la
(p_q) Bối rối, ngượng
(o_o) “Không đùa chứ ???”
(;O Khóc căy đắng
(_O_) duh
(.O.’) Bối rối, ngượng
(-_-:wink:
(’_”) Nghiêm túc
(?_?) “Cái gì ???”
(’O”) Hát
m(_ _)m Đang ngủ trên bàn, bỏ cuộc
w(^o^)W Wow !!!
(=^_^=) Mèo
(u_u) Buồn
(ú_ú) Đau ốm
(>*¬*) Chảy nước mũi
(ñ_ñ) Cười giả tạo
(Y_Y) Buồn vô tận
($_$) “Tiền tiền”
(ò_ó) Tức điên
(♥_♥) Đang yêu
(xOx) “Noooooooooooooooooo”
(>O< kinh quá, khiếp quá
(-_o) Nháy mắt
8(>_<8 ghen tị, đố kỵ
(ô_ô) “Đang nhìn cái gì thế ???”
(z_z) Buồn ngủ, ngái ngủ
(9_9) Không ngủ được
(>>) Nhìn chỗ khác
(~o~) “Mày điên quá”
(^_^)/~~ Tạm biệt
(ToT)/~~~ Nói tạm biệt
(;_/~~~ Tạm biệt (khóc)
(^-^)V “Victory !!!”
p(^^)q Chúc may mắn
(#_#) Bị đánh bại
\(^o\) (/o^)/ Nhảy múa
(n///n) Nhút nhát, e thẹn
(o|o) Bất ngờ
(U_U) “Tôi xin lỗi”
(.-.) Bị sốc
(>*-*>) Ôm
^(*-*)^ Đầu hàng
(^-^)b Thành công
\(*O*)/ Khó tin, tuyệt vời
(^^)// Cổ vũ
((((((^_^:wink: Trốn
(^o^)y Làm lành
(>.< arrrrgh!
($v$) Tham lam
(-.-)zzzzz Đang ngủ
(~_^) Nháy mắt
( )( O . O )( ) Khỉ
( L_____L ) ~zzz Đang ngủ
(^w^) Hạnh phúc, vui vẻ
(>w< sung sướng vô vùng
(OwO) Wow !!!
(^;_;^) Khóc hạnh phúc
(ò_ô) “Cái gì thế ???”
(õ_ó) “Uhhh
Một số biểu tượng dễ thương khác:
..❤.*(\_/) …*¸(=’.'=) *•.¸¸(“)(“)¸•*¨)♥¸.•*¨)
♥____(\__/) ♥____(=’:'=) ♥____(“)_(“) kiss♥____♥ kisss ♥______♥kiss_
*`*•.♥…(Y) ……..(Y) ★.¸¸.•*(^.^)= =(^.^) ♥ .*♥____(“)O(“) .(“)O(“)•*`*•.♥
Biểu Tượng Tình Yêu
Trái tim và biểu tượng tình yêu của văn bản.
ღ ❣ ❤ ❥ ❦ ❧ ♣ ♦ ♥ ♠
đặc Biệt Symbols
Các Biểu Tượng Tay
☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✌ ✍
Ký Hiệu Cờ Vua
♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟
Lưu ý Biểu Tượng âm Nhạc
♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯
Các Biểu Tượng Weather
Biểu tượng mặt trời, mặt trăng, mưa, mây, sao băng, ô dù, suối nước nóng, người tuyết, nước đá tinh thể.
ϟ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ☉ ☼ ☽ ☾ ♁ ♨ ❄ ❅ ❆
Biểu Tượng Văn Hóa
Bánh xe của Pháp, Chính Thống Giáo, Đức quốc xã, Ankh, Swastika, Chi Rho, Thánh Giá của Lorraine, Thánh Giá của Jerusalem, tiếng Farsi, uẩn, hòa bình, Taijitu, ngôi sao David
☠ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☮ ☭ ☯ ☸ ☽ ☾♕ ♚ ♛ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ 卍 卐
Các Biểu Tượng Văn Phòng
Kéo, máy bay, điện thoại, đồng hồ, đồng hồ cát, bao thư, bút, bút chì, bản quyền, đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và thương hiệu, các biểu tượng.
‱ № ℗ ℠ ℡ ℀ ℁ ℅ ℆ ⅍ ⌚ ⌛ ☊ ☎ ☏ ✁✂ ✃ ✄ ✆ ✇ ✈ ✉ ✍ ✎ ✏ ✐ ✑ ✒ ™ © ®‰ § ¶
Ký Hiệu Kỹ Thuật
Nhà, Macintosh phím lệnh, táo, nhập chính, năng lượng hạt nhân, virus và ký hiệu HD.
⏎ ⇧ ⇪ ⌂ ⌘ ☢ ☣ ⌥ ⎋ ⌫  ᴴᴰ
Biểu Tượng Chòm Sao
Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư ký tự.
♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓
Biểu Tượng đánh Dấu
ˇ ∛ ∜ ☐ ☑ ☒ ✓ ✔ ✗ ✘ ∨ √
Các Biểu Tượng Xi Phe
Hearts, Spades, hình vuông và biểu tượng Hoa mận
♡ ♢ ♤ ♧ ♣ ♦ ♥ ♠
Biểu Tượng Dân
Khuôn mặt, cười, nam, biểu tượng nữ.
☹ ☺ ☻ ☿ ♀ ♂ ツ ㋡ 웃 유
Biểu Tượng Ngôi Sao
Các Biểu Tượng Dấu Hoa Thị 1
★ ☆ ✡ ✦ ✧ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰
Dấu Hoa Thị Các Biểu Tượng 2
Tinh thể băng, sao, mặt trời và hoa biểu tượng
⁂ ⁎ ⁑ ☸ ✢ ✣ ✤ ✥ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❂ ❃ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋
Các Biểu Tượng Mũi Tên
Lên, xuống, trái và bên phải mũi tên, hướng gió, ký hiệu la bàn
↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪⌅ ⌆ ⌤ ⏎ ▶ ☇ ☈ ☊ ☋ ☌ ☍ ➔ ➘ ➙ ➚ ➛➜ ➝ ➞ ➟ ➠ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➩ ➪ ➫➬ ➭ ➮ ➯ ➱ ➲ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼➽ ➾ ⤴ ⤵ ↵ ↓ ↔ ← → ↑
Biểu Tượng đồ Họa
Vuông, Chữ Nhật Và Kim Cương Biểu Tượng
ˍ ∎ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⋄ ⎔ ▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇█ ▉ ▊ ▋ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏ ▐ ░ ▒ ▓ ▔ ■ □▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▰ ▱► ◄ ◆ ◇ ◈ ◘ ◙ ◚ ◛ ◢ ◣ ◤ ◥ ◧ ◨ ◩◪ ◫ ☖ ☗ ❏ ❐ ❑ ❒ ❖ ❘ ❙ ❚ ◊
Các Biểu Tượng Hình Tam Giác
∆ ⊿ ▲ △ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅ ◢ ◣ ◤ ◥ ◬ ◭ ◮ ∇
Các Biểu Tượng Dòng
` ˊ ᐟ ‐ ‑ ‒ ― ⁃ ≣ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⌒ ⌜ ⌝⌞ ⌟ ⎯ ─ ━ │ ┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ┌┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓ └ └ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙ ┚ ┛├ ├ ┝ ┞ ┟ ┠ ┡ ┢ ┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨ ┩ ┪┫ ┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺┻ ┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁ ╂ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊╋ ╌ ╍ ╎ ╏ ═ ═ ║ ╒ ╓ ╔ ╔ ╔ ╕ ╕ ╖╖ ╗ ╗ ╘ ╙ ╚ ╚ ╛ ╛ ╜ ╜ ╝ ╝ ╞ ╟ ╟╠ ╡ ╡ ╢ ╢ ╣ ╣ ╤ ╤ ╥ ╥ ╦ ╦ ╧ ╧ ╨╨ ╩ ╩ ╪ ╪ ╫ ╬ ╬ ╭ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ╴╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻ ╼ ╽ ╾ ╿ ▏ ▕ ◜ ◝ ◞◟ ◠ ◡ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ✕ ≡ ⌈ ⌊ —⌉ ⌋
Vòng Tròn Các Biểu Tượng
⊖ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ◉ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ◦ ◯ ❍ ⦿ ⊕ ⊗
Ký Hiệu Toán Học
Đếm Các Biểu Tượng
Cộng, trừ, nhân, chia, biểu tượng không giới hạn. Một nửa, một phần ba, một phần tư, 1/1000 và 1/10000 ký tự.
¼ ½ ¾ ⅐ ⅑ ⅒ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜⅝ ⅞ ⅟ ↉ ∟ ∬ ∭ ∮ ∵ ∷ ≦ ≧ ╳ ✕ ✖ ✚﹢ ﹣ ﹤ ﹥ % + - / = ∧ ∠ ∩ ∪ ° ÷ ≡≥ ∞ ∫ ≤ ≠ ∨ ‰ ‱ ⊥ π ± √ ∑ ∴ ×
Các Biểu Tượng đơn Vị
Đơn vị chiều dài, nhiệt độ đơn vị, đơn vị diện tích, C và Fahrenheit biểu tượng
℃ ℉ ㎎ ㎏ ㎜ ㎝ ㎞ ㎡ ㏄ ㏎ ㏑ ㏒ ㏕ °
Subscript Và Superscript
Sức mạnh của ký hiệu toán học
¹ ² ³ ⁰ ⁱ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ⁿ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ₐ ₑ ₒ ₓ ₔ
Các Ký Hiệu Số
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ ⅺ ⅻ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧⑨ ⑩ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⓪ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾❿ ㈠ ㈡ ㈢ ㈣ ㈤ ㈥ ㈦ ㈧ ㈨ ㈩ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ngôn Ngữ Ký Hiệu
Ký Hiệu Latin
Lớn và nhỏ Thư tiếng Anh. Chữ số trong vòng tròn hoặc dấu ngoặc đơn.
ą č Ĥ ħ ĩ Ň Ř Ť Ŵ Ž ⒜ ⒝ ⒞ ⒟ ⒠ ⒡⒢ ⒣ ⒤ ⒥ ⒦ ⒧ ⒨ ⒩ ⒪ ⒫ ⒬ ⒭ ⒮ ⒯ ⒰ ⒱⒲ ⒳ ⒴ ⒵ Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ ⓁⓂ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ A B C D E F G HI J K L M N O P Q R S T U V W XY Z a b c d e f g h i j k l m no p q r s t u v w x y z á â æ àå ã ä ç é ê è ð ë í î ì ï ñ ó ôò ø õ ö ß þ ú û ù ü ý ÿ
Biểu Tượng Trung Quốc
㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰
Các Biểu Tượng Nhật Bản
Hiragana, katakana
ぁ あ ぃ い ぅ う ぇ え ぉ お か が き ぎ く ぐけ げ こ ご さ ざ し じ す ず せ ぜ そ ぞ た だち ぢ っ つ づ て で と ど な に ぬ ね の は ばぱ ひ び ぴ ふ ぶ ぷ へ べ ぺ ほ ぼ ぽ ま み むめ も ゃ や ゅ ゆ ょ よ ら り る れ ろ ゎ わ ゐゑ を ん ゔ ゕ ゖ ゚ ゛ ゜ ゝ ゞ ゟ ゠ ァ ア ィイ ゥ ウ ェ エ ォ オ カ ガ キ ギ ク グ ケ ゲ コゴ サ ザ シ ジ ス ズ セ ゼ ソ ゾ タ ダ チ ヂ ッツ ヅ テ デ ト ド ナ ニ ヌ ネ ノ ハ バ パ ヒ ビピ フ ブ プ ヘ ベ ペ ホ ボ ポ マ ミ ム メ モ ャヤ ュ ユ ョ ヨ ラ リ ル レ ロ ヮ ワ ヰ ヱ ヲ ンヴ ヵ ヶ ヷ ヸ ヹ ヺ ・ ー ヽ ヾ ヿ ㍐ ㍿
Các Biểu Tượng Triều Tiên
ㄱ ㄲ ㄳ ㄴ ㄵ ㄶ ㄷ ㄸ ㄹ ㄺ ㄻ ㄼ ㄽ ㄾ ㄿ ㅀㅁ ㅂ ㅃ ㅄ ㅅ ㅆ ㅇ ㅈ ㅉ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㅏ ㅐㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠㅡ ㅢ ㅥ ㅦ ㅧ ㅨ ㅩ ㅪ ㅫ ㅬ ㅭ ㅮ ㅯ ㅰ ㅱ ㅲㅳ ㅴ ㅵ ㅶ ㅷ ㅸ ㅹ ㅺ ㅻ ㅼ ㅽ ㅾ ㅿ ㆀ ㆁ ㆂㆃ ㆄ ㆅ ㆆ ㆇ ㆈ ㆉ ㆊ
Ký Hiệu Hy Lạp
Hy Lạp văn, biểu tượng Toán PI
α β χ δ ε η γ ι κ λ μ ν ω ο φ πψ ρ σ τ θ υ ξ ζ
Dấu Chấm Câu
˙ ‥ ‧ ‵ ‵ ❛ ❜ ❝ ❞ 、 。 〃 「 」 『 』〝 〞 ︰ ︰ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄ ﹐ ﹒ ﹔ ﹔ ﹕ ! # $% & * , . : ; ? @ ~ • … ¿ “ ‘ ·′ ” ’
Biểu Tượng Dấu Ngoặc
〈 〈 〉 《 》 「 」 『 』 【 】 〔 〕 ︵ ︶ ︷︸ ︹ ︺ ︻ ︼ ︽ ︽ ︾ ︿ ﹀ ﹁ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄ ﹙﹙ ﹚ ﹛ ﹜ ﹝ ﹞ ﹤ ﹥ ( ) < > { { }
Ký Hiệu Tiền Tệ
Euro, đô la Mỹ, US cent, GBP, won Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản Renminbi yên.
₮ ৲ ৳ ௹ ฿ ៛ ₠ ₡ ₢ ₣ ₤ ₥ ₦ ₧ ₨ ₩₪ ₫ ₭ ₯ ₰ ₱ ₲ ₳ ₴ ₵ ¥ ﷼ ¢ ¤ € ƒ£ ¥

Từ khóa:
biểu tượng cảm xúc pacman
biểu tượng cảm xúc grin
biểu tượng cảm xúc yahoo
biểu tượng cảm xúc zalo
biểu tượng cảm xúc kiss
biểu tượng cảm xúc facebook full
biểu tượng cảm xúc buồn
biểu tượng cảm xúc khóc
biểu tượng cảm xúc facebook 2016
biểu tượng cảm xúc messenger
biểu tượng cảm xúc facebook kenh
biểu tượng cảm xúc emoji
biểu tượng cảm xúc của facebook
biểu tượng cảm xúc trái tim
biểu tượng cảm xúc ngộ nghĩnh facebook
biểu tượng cảm xúc tức giận
biểu tượng cảm xúc mới
biểu tượng cảm xúc facebook chat
biểu tượng cảm xúc vừa khóc vừa cười
biểu tượng cảm xúc mới trên facebook
biểu tượng cảm xúc android
biểu tượng cảm xúc audition
biểu tượng cảm xúc ẩn facebook
biểu tượng cảm xúc ẩn
biểu tượng cảm xúc ẩn trên facebook
biểu tượng cảm xúc ẩn skype
biểu tượng cảm xúc cho android
biểu tượng cảm xúc trong audition
biểu tượng cảm xúc trong au
biểu tượng cảm xúc facebook cho android
biểu tượng cảm xúc bằng kí tự
biểu tượng cảm xúc bằng chữ
biểu tượng cảm xúc bằng ký tự đặc biệt
biểu tượng cảm xúc bằng ký tự trên facebook
biểu tượng cảm xúc bực mình
biểu tượng cảm xúc buồn trong yahoo
biểu tượng cảm xúc nhật bản
biểu tượng cảm xúc đặc biệt trong facebook
tạo biểu tượng cảm xúc bằng ký
biểu tượng cảm xúc cho bàn phím
biểu tượng cảm xúc trên bàn phím iphone
biểu tượng cảm xúc đặc biệt
biểu tượng cảm xúc trong bình luận facebook
biểu tượng cảm xúc cho blackberry z10
thêm biểu tượng cảm xúc vào bình luận facebook
biểu tượng cảm xúc cry
biểu tượng cảm xúc cười đểu
biểu tượng cảm xúc cho iphone
biểu tượng cảm xúc cười ra nước mắt trên facebook
biểu tượng cảm xúc chat trên facebook
biểu tượng cảm xúc của fb
biểu tượng cảm xúc cười nhếch mép
biểu tượng cảm xúc cho oppo
biểu tượng cảm xúc cho facebook
biểu tượng cảm xúc cho status facebook
biểu tượng cảm xúc của skype
biểu tượng cảm xúc cho facebook chat
biểu tượng cảm xúc comment facebook
biểu tượng cảm xúc của người nhật
biểu tượng cảm xúc của nhật
biểu tượng cảm xúc của yahoo
biểu tượng cảm xúc cho face
biểu tượng cảm xúc cho wechat
biểu tượng cảm xúc đầy đủ
biểu tượng cảm xúc đẹp
biểu tượng cảm xúc dễ thương
biểu tượng cảm xúc dành cho facebook
biểu tượng cảm xúc dinh cong thanh
thêm biểu tượng cảm xúc dễ thương cho facebook
biểu tượng cảm xúc giận dữ
biểu tượng cảm xúc thở dài
biểu tượng cảm xúc trên facebook dinhcongthanh
download biểu tượng cảm xúc facebook
download biểu tượng cảm xúc
các biểu tượng cảm xúc hay dùng cho facebook
download biểu tượng cảm xúc yahoo
down biểu tượng cảm xúc facebook
download biểu tượng cảm xúc mới cho facebook chat
down biểu tượng cảm xúc
cách dùng biểu tượng cảm xúc trong facebook
danh sách biểu tượng cảm xúc trên facebook
download các biểu tượng cảm xúc
nhãn dán biểu tượng cảm xúc
biểu tượng cảm xúc emoticons
biểu tượng cảm xúc fb
biểu tượng cảm xúc frown
biểu tượng cảm xúc facebook lấy nhanh
biểu tượng cảm xúc facebook trên máy tính
biểu tượng cảm xúc fv
biểu tượng cảm xúc fb 2015
biểu tượng cảm xúc fb chat
biểu tượng cảm xúc full
biểu tượng cảm xúc facebook khinh
biểu tượng cảm xúc facebook cười đểu
biểu tượng cảm xúc facebook vừa khóc vừa cười
biểu tượng cảm xúc face bôk
biểu tượng cảm xúc facemoji
biểu tượng cảm xúc facebook trên điện thoại
biểu tượng cảm xúc facebook cho máy tính
biểu tượng cảm xúc facebook messenger
biểu tượng cảm xúc gasp
biểu tượng cảm xúc gunny
biểu tượng cảm xúc là gì
biểu tượng cảm xúc tức giận facebook
biểu tượng cảm xúc trên gmail
biểu tượng cảm xúc pacman là gì
biểu tượng cảm xúc heart là gì
biểu tượng cảm xúc smile là gì
botlikevn. com biểu tượng cảm xúc grin
biểu tượng cảm xúc x là gì
cách gõ biểu tượng cảm xúc trên facebook
cách ghi biểu tượng cảm xúc
giải thích biểu tượng cảm xúc trên facebook
cách gõ các biểu tượng cảm xúc trong facebook
giải thích các biểu tượng cảm xúc
biểu tượng cảm xúc heart
biểu tượng cảm xúc hôn
biểu tượng cảm xúc hài
biểu tượng cảm xúc hay
biểu tượng cảm xúc hình trái tim
biểu tượng cảm xúc haivl
biểu tượng cảm xúc hình con khỉ
biểu tượng cảm xúc hàn quốc
các biểu tượng cảm xúc haivl
dj soda biểu tượng cảm xúc heart
hình biểu tượng cảm xúc
hình biểu tượng cảm xúc yahoo
ký hiệu biểu tượng cảm xúc trên facebook
hình ảnh biểu tượng cảm xúc
hình ảnh biểu tượng cảm xúc trên facebook
tải hình biểu tượng cảm xúc
tổng hợp biểu tượng cảm xúc
biểu tượng cảm xúc icon
biểu tượng cảm xúc instagram
biểu tượng cảm xúc icon trên facebook
biểu tượng cảm xúc iphone
biểu tượng cảm xúc icon fb
biểu tượng cảm xúc imessage
biểu tượng cảm xúc trên instagram
biểu tượng cảm xúc cho ip
biểu tượng cảm xúc trên ipad
biểu tượng cảm xúc tin nhắn iphone
thêm biểu tượng cảm xúc cho iphone
icon biểu tượng cảm xúc facebook
các biểu tượng cảm xúc trên instagram
biểu tượng icons cảm xúc
cài biểu tượng cảm xúc cho ipad
các biểu tượng cảm xúc của iphone
tải biểu tượng cảm xúc cho ipad
biểu tượng cảm xúc grin là gì
biểu tượng cảm xúc khinh
biểu tượng cảm xúc khinh bỉ
biểu tượng cảm xúc kí tự
biểu tượng cảm xúc kiki
biểu tượng cảm xúc khỉ yoyo
biểu tượng cảm xúc khi chat
biểu tượng cảm xúc kute
biểu tượng cảm xúc ký tự
biểu tượng cảm xúc bằng ký tự
tạo biểu tượng cảm xúc kí tự
các biểu tượng cảm xúc khi nhắn tin
các biểu tượng cảm xúc khi chat
kho biểu tượng cảm xúc
biểu tượng cảm xúc like
biểu tượng cảm xúc like facebook
biểu tượng cảm xúc lol
biểu tượng cảm xúc lấy nhanh
biểu tượng cảm xúc lo lắng
biểu tượng cảm xúc lạnh
biểu tượng cảm xúc line
biểu tượng cảm xúc võ lâm
list biểu tượng cảm xúc trên facebook
cách làm biểu tượng cảm xúc
biểu tượng cảm xúc mới nhất trên facebook
biểu tượng cảm xúc mới cho facebook chat
biểu tượng cảm xúc mới trên fb
biểu tượng cảm xúc mặt khinh
biểu tượng cảm xúc mới nhất
biểu tượng cảm xúc mới fb
biểu tượng cảm xúc mới của fb
biểu tượng cảm xúc mặt khóc
biểu tượng cảm xúc mặt cười
biểu tượng cảm xúc mới nhất facebook
biểu tượng cảm xúc mới trong yahoo messenger
biểu tượng cảm xúc mới nhất cho facebook
biểu tượng cảm xúc mới trên face
biểu tượng cảm xúc mới trên yahoo
biểu tượng cảm xúc mới cho skype
các biểu tượng cảm xúc mới trên facebook
những biểu tượng cảm xúc mới trên facebook
biểu tượng cảm xúc ngủ
biểu tượng cảm xúc nhớ
biểu tượng cảm xúc ngạc nhiên
biểu tượng cảm xúc noel
biểu tượng cảm xúc nháy mắt
biểu tượng cảm xúc nhếch mép
biểu tượng cảm xúc ngộ nghĩnh
biểu tượng cảm xúc nokia
biểu tượng cảm xúc vui nhộn
biểu tượng cảm xúc tin nhắn
biểu tượng cảm xúc suy nghĩ
biểu tượng cảm xúc trong tin nhắn iphone
biểu tượng cảm xúc cười ra nước mắt
biểu tượng cảm xúc ola
biểu tượng cảm xúc onion
biểu tượng cảm xúc ở facebook

Recommended For You

About the Author: Nguyễn Đức Anh

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé!

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *