Tổng hợp 1000 biểu tượng cảm xúc Facebook mà bạn nên biết

0

ChamNhe tổng hợp 1000 biểu tượng cảm xúc Facebook được dùng nhiều nhất trong năm 2017 được dùng để trang trí, làm đẹp , giúp bài viết và status của bạn sinh động và hấp dẫn hơn.

Dưới đây là cách gõ và giải thích ý nghĩa của từng biểu tượng càm xúc. Cách sử dụng rất đơn giản – chọn icon bạn thích, copy ký tự ở mục “Code“, đôi khi ở các biểu tượng thì các ký tự này chỉ là hình vuông mà thôi. Không vấn đề gì, cứ copy. – Vào bài viết, stt, cmt hay facebook chat và paste ký tự vào, sau đó gởi thì sẽ xuất hiện biểu tượng mặt cười.

1. Icon Facebook mới nhất

Icon Name Code
Airplane symbol Airplane
Sailboat symbol Sailboat
Speedboat emoji for Facebook Speedboat
Ship symbol Ship
Train symbol Train
High-speed train emoji Speed train
Station emoji Station
Tram car emoticon Tram
Fire truck emoji Fire truck
Ambulance symbol Ambulance
Police car emoji Police
Taxi symbol Taxi
Facebook truck symbol Truck
Automobile symbol Blue car
Car symbol Red car
Bus symbol Bus
Facebook bus stop symbol Bus stop
Ticket symbol Ticket
Traffic lights symbol Traffic light
Bicycle symbol Bicycle
Rocket emoji Rocket
Fuel pump emoji Fuel pump
Fountain for Facebook status Fountain
Tent symbol Tent
House symbol House
House emoji with garden Countryside
Hotel symbol Hotel
Love hotel Love hotel
School symbol School
Office building Office
Department store symbol Mall
Convenience store Store
Bank symbol Bank
Factory symbol Factory
Hospital for Facebook Hospital
Church symbol Church
Wedding symbol Wedding
Japanese castle emoji Japan style
Japanese emoji symbol Building
Castle Castle
Statue of liberty emoji Statue of L.
Tower in Tokyo Tower
Ferris wheel symbol Ferris wheel
Roller coaster - Facebook Emoji Roller c.
Mount Fuji Mountain
Sunrise icon Sunrise
Dawn emoticon Dawn
Sunset Sunset
Dusk Dusk
Night with stars Starry night
Rainbow symbol Rainbow
Trident symbol Trident
Gem Emoji Gem stone
Diamond Emoji Diamond
Orange diamond symbol Orange jewel
Blue diamond for Facebook Blue jewel
Light bulb on Light bulb
Hammer symbol Hammer
Paint palette Palette
Barber pole Barber pole
ATM symbol ATM
Yen Emoji Yen
Dollar sign Dollar bill
Dollar symbol for Facebook Dollar sig
Money bag Money bag
Cigarette symbol Cigarette
Bomb symbol Bomb
Revolver emoticon Pistol
Pill - Facebook symbol Pill
Syringe Syringe
Toilet symbol for Facebook Toilet
Bath symbol Bath
Icon Name Code
Soccer symbol Soccer ball
Baseball symbol Baseball
Basketball on Facebook Basketball
Football symbol Football
Tennis Emoji Tennis ball
8-ball 8-ball
Target symbols Bullseye
Golf symbol Golf hole
Skiing symbol Skis
Crossed flags for Facebook Flags
Finnish line Finnish
Trophy symbol Trophy
Facebook bikini Bikini
High heels High heels
Sandals for women Sandal
Boots Emoji Boots
Dress symbol Dress
Hat for women Womans hat
Crown for Facebook Crown
Lipstick symbol Lipstick
Facebook ring Ring
Handbag Handbag
Briefcase symbol Briefcase
Shirt icon for Facebook T-shirt
Tie symbol Tie
High hat for Facebook Top hat
Ribbon symbol Ribbon
FB Kimono Kimono
Umbrella symbol for FB Umbrella
Rain droplet icon for Facebook Droplet
Watermelon Watermelon
Aubergine Eggplant
Tomato Tomato
Bottle symbol Bottle
Beer for Facebook Clinking
Food plate Food pot
Cup of tea Teacup
Sushi Sushi
Cooking symbol Cooking
Spaghetti symbol Spaghetti
Shortcake Cake
Shaved ice symbol Shaved ice
Ice cream symbol Ice cream
Frying pan for Facebook Frying pan
French fries on Facebook French fries
Fork and knife symbols Utensils
Bread loaf Bread
School satchel School bag
Magifying glass Magifying
Book symbol Open book
Memo sign for Facebook Memo
Postbox symbol Postbox
Mailbox Mailbox
Raised flag mailbox Full mailbox
Envelope symbol Envelope
Mail envelope Sending mail
Incoming mail symbol Incoming
Scissors for Facebook Scissors
Loudspeaker Loudspeaker
Speaker symbol Speaker
Telephone symbol Telephone
Fax symbol Fax
Radio icon Radio
How make camera icon on Facebook Camera
FB movie camera Movie cam.
VHS VHS
Floppy disk Facebook icon Floppy disk
Satellite dish Satellite
Lock Lock
Key icon for Facebook Key
Lock and a key Locked
Opened lock Open lock
Icon Name Code
No entry Facebook sign No entry
Warning icon Warning
Hot plate Hot plate
Construction road sign Construction
No under 18 symbol No under 18
No smoking symbol No smoking
Vibration mode bell sign Sound off
Mobile off sign Mobile off
Antenna signal Signal
Guitar for Facebook Guitar
Trumpet sign Trumpet
Facebook saxophone icon Saxophone
Microphone for Facebook Microphone
Megaphone icon Megaphone
Facebook Headphones Headphones
Chart symbol Chart line
Mask icon Masks
Clapperboard Clapperboard
Cinema icon Film
VS symbol VS
Up sign UP!
Cool symbol COOL
Wheelchair Wheelchair
Curly loops Curly loops
WC symbol - Facebook icon WC
Man and woman figures Couple
Mens symbol Man figure
Womens symbol Woman
Child icon Child
Badge for beginner Badge
Heart suit for Facebook Hearts
Diamond suit Diamonds
Clubs Clubs
Spades Spades
Red exclamation mark Exclamation1
White exclamation mark Facebook symbol Exclamation2
Exclamation point Exclamation3
Question symbol Question m.
Multiplication sign Multiplication
Cross sign Cross sign
Cross mark symbol Cross mark
White Facebook star White star
Snowflake symbol Gray star
Snowflake Emoji Snowflake
Red circle symbol Red Circle
White circle emoji White circle
Square symbol Square
Own Emoji “To own”
Month symbol “Month”
Free symbols “Free”
Katakana Koko Emoji “Here”
Have nothing “Nothing”
Full Emoji meaning “Full”
Finger point Emoji “Finger point”
Available Emoji “Available”
Work symbol “Work”
Secret Facebook symbols “Secret”
Good bargain “bargain”
Congratulation symbol “Congrats”
Sale symbol “Sale”
Request Emoji “Request”
Mahjong tile symbols Mahjong tile
Upwards arrow Upwards
Downwards arrow Downwards
Leftwards arrow Leftwards
Rightwards arrow Rightwards
North west symbol Northwest
North east symbol Northeast
Soutwest arrow Southeast
South west symbol Southwest
Arrow pointing up right Up right
Arrow pointing down right Down right

2. Facebook Emoji Symbols

Icon Name Code
Coffee cup emoji symbol Coffee
Facebook sun symbol Sun
Snowman symbol Snowman
Facebook cloud symbol Cloud
Umbrella symbol Umbrella
Lightning Symbol Lightning
Stars symbol Stars
Fire Facebook symbol Fire
Droplets Symbol Droplets
Footprints symbol Footprints
Moon symbol for Facebook Moon
Ghost Facebook symbol Ghost
Pumpkin symbol Pumpkin
Skull symbol for Facebook Skull
Graduation Hat Emoji Graduation
Balloon symbol Balloon
Anger Facebook symbol Anger
Wind symbol Wind
Wave symbol Wave
Carp streamers emoji Streamers
Icon Name Code
Lip Mark Symbol Lip mark
Lips Facebook symbol Lips
Star Facebook symbol Star
Facebook music symbol Music note
Music notes symbol Music notes
Zzz Symbol Zzz
Bell symbol for Facebook Bell
Seashell symbol Seashell
Present symbol Present
Green monster symbol Monster
Party Popper emoji Party popper
Nail polish symbol Nail polish
Ear symbol Ear
Nose symbol Nose
Eyes Facebook symbol Eyes
TV Facebook symbol TV
PC symbol PC
Smartphone Facebook emoji Smartphone
CD symbol CD
Phone symbol Phone
Icon Name Code
Cherry Blossom Blossom
Facebook rose symbol Rose
Tulip symbol Tulip
Sunflower symbol for Facebook Sunflower
Hibiscus Symbol Hibiscus
Seedling Symbol Seedling
Bouquet symbol Bouquet
Christmas tree symbol Christmas
Palm Symbol Palm
Facebook cactus symbol Cactus
Clover symbol Clover
Maple leaf symbol Maple leaf
Fallen leaf symbol for Facebook Fallen leaf
Fluttering leaf Leaf
Strawberry symbol Strawberry
Orange symbol Orange
Red apple symbol Apple
Hamburger symbol for Facebook chat, status and comments Hamburger
Beer symbol Beer
Cocktail glass symbol Cocktail

3. Ký tự trái tim đẹp

Icon Name Code
Red heart symbol Red heart
Pink heart for Facebook Pink heart
Broken heart emoji Broken heart
Arrow heart emoji Arrow
White heart Emoji White heart
Icon Name Code
Blue heart icon Blue heart
Green heart symbol Green heart
Yellow heart symbol Yellow heart
Purple heart symbol Purple heart
Revolving hearts Spinning
Icon Name Code
Cool heart icon Fuzzy
Triple heart symbol Triple
Gift heart symbol Gift
Sparkling heart emoji icon Sparkling
Love letter icon Love letter

4. Emoji hand gestures

Icon Name Code
Peace fingers symbol Peace
Dislike symbol for Facebook status and comments Dislike
Fist Symbol Fist
Muscle arm symbol Muscle arm
Index finger symbol Index finger
Icon Name Code
A-ok symbol for Facebook OK
Clapping hands symbol Clapping
Open hand symbol High five
Clenched fist symbol for Facebook Clenched fist
Two hands symbols Two hands
Icon Name Code
Finger pointing up emoji symbol Up
Finger pointing down emoji Down
Index finger symbol Right
Finger pointing left symbol Left
Waving hand symbol Waving hand

5. Emoji smileys

Icon Name Code
Emoji emoticon in love In love
Emoticon blowing a kiss Kiss
Kissing emoticon Kissing
Facebook Blush Emoticon Blushing
Unamused Emoticon Unamused
Winking Emoticon Winking
Tongue Out Emoticon Tongue out
Tongue out and winking emoticon Tongue wink
Smirking smiley for Facebook Smirking
Facebook smiling face Smiling
Big smile with closed eyes Big smile
Icon Name Code
Angry face emoticon for Facebook Angry
Tears smiley - Facebook Emoticon Tears
Sad face Emoji symbol Sad face
Dizzy emoticon Dizzy
Disappointed emoticon Disappointed
Fear emoji Fearful
Scared Emoticon Scared
Emoji emoticon screaming in fear Screaming
Cold sweat smiley Cold sweat
Crying emoticon Crying
Medic emoticon Medic
Icon Name Code
Big Grin Emoticon Big grin
Astonished Facebook Smiley Astonished
Shocked emoticon with eyes wide open Shocked
Red Angry Emoticon Mad
Emoticon crying tears of joy Tears of joy
Relieved smiley Relieved
Sleepy smiley Sleepy
Satisfied smiley Satisfied
Happy Facebook smiley blushing Blushing
Purple devil Facebook symbol Devilish
Alien symbol Alien

6. Emoji people

Icon Name Code
Guardsman symbol Guardsman
Man with turban symbol Turban
Santa Claus symbol Santa
Policeman symbol Policeman
Construction worker symbol Hard hat
Princess symbol Princess
Blonde girl symbol Blonde
Icon Name Code
Dancer symbol Dancer
Playboy bunny symbol Bunny ears
Seamed cap symbol Beanie cap
Angel symbol Angel
Couple symbol Love couple
Boy and girl holding hands Boy & girl
Man and woman holding hands Man&woman
Icon Name Code
Baby symbol Baby
Girl symbol for Facebook Girl
Boy symbol for Facebook Boy
Woman symbol Woman
Man symbol Man
Older woman symbol Granny
Older man symbol Grandpa

7. Emoji animals

Icon Name Code
Puppy Symbol Puppy
Teddy Bear Symbol Teddy
Monkey Face Monkey face
Mouse Symbol Mouse
Hamster Symbol Hamster
Tiger symbol Tiger
Horse face Horse face
Pig symbol Piggy
Cat symbol Cat
Bunny symbol Bunny
Poodle symbol Poodle
Icon Name Code
Wolf symbol Wolf
Sheep symbol Sheep
Penguin emoji Penguin
Koala symbol Koala
Cow symbol Cow
Wild boar symbol Wild boar
Chicken symbol Chicken
Yellow Chick Yellow chick
Bird symbol Blue bird
Elephant symbol Elephant
Horse symbol Horse
Icon Name Code
Monkey symbol Monkey
Camel symbol Camel
Octopus emoji Octopus
Emoji dolphin symbol Dolphin
Whale symbol Whale
Fish symbol Fish
Tropical Fish Emoji Symbol Tropical fish
Blowfish emoji symbol Blowfish
Frog Face Frog
Snake symbol Snake
Bug symbol Snail

8. Icon Facebook chuẩn 2015

Icon Name Code
Facebook smiley face Smiley face
Big smile emoticon for Facebook status, comments and chat Big smile
Facebook sad smiley Frown
Facebook cry smiley Crying
Smiley with tongue out Tongue out
Angel smiley for Facebook Angel
Facebook devil smiley Evil
Facebook confused emoticon - WTF Smiley Confused
Facebook wink smiley Wink
Icon Name Code
Facebook unsure emoticon Unsure
Facebook angry smiley Angry
Facebook mean emoticon Mean
Facebook gasping smiley Surprised
Facebook squint smiley Squint
Facebook kiss smiley Kiss
Cheerful emoticon for Facebook Cheerful
Glasses smiley for Facebook Glasses
Facebook sunglasses emoticon Sunglasses
Icon Name Code
Facebook Grumpy Smiley Grumpy
Facebook Pacman Symbol Pacman
Facebook curly lips emoticon Curly lips
Thumb Up (y) like Facebook emoticon Thumb up
Facebook penguin emoticon Penguin
Facebook shark emoticon Shark
Robot Facebook emoticon Robot
Facebook poop emoticon Poop
Facebook Chris Putnam emoticon Putnam

Xem thêm

Từ khóa:
biểu tượng cảm xúc pacman
biểu tượng cảm xúc grin
biểu tượng cảm xúc yahoo
biểu tượng cảm xúc zalo
biểu tượng cảm xúc kiss
biểu tượng cảm xúc facebook full
biểu tượng cảm xúc buồn
biểu tượng cảm xúc khóc
biểu tượng cảm xúc facebook 2016
biểu tượng cảm xúc messenger
biểu tượng cảm xúc facebook kenh
biểu tượng cảm xúc emoji
biểu tượng cảm xúc của facebook
biểu tượng cảm xúc trái tim
biểu tượng cảm xúc ngộ nghĩnh facebook
biểu tượng cảm xúc tức giận
biểu tượng cảm xúc mới
biểu tượng cảm xúc facebook chat
biểu tượng cảm xúc vừa khóc vừa cười
biểu tượng cảm xúc mới trên facebook
biểu tượng cảm xúc android
biểu tượng cảm xúc audition
biểu tượng cảm xúc ẩn facebook
biểu tượng cảm xúc ẩn
biểu tượng cảm xúc ẩn trên facebook
biểu tượng cảm xúc ẩn skype
biểu tượng cảm xúc cho android
biểu tượng cảm xúc trong audition
biểu tượng cảm xúc trong au
biểu tượng cảm xúc facebook cho android
biểu tượng cảm xúc bằng kí tự
biểu tượng cảm xúc bằng chữ
biểu tượng cảm xúc bằng ký tự đặc biệt
biểu tượng cảm xúc bằng ký tự trên facebook
biểu tượng cảm xúc bực mình
biểu tượng cảm xúc buồn trong yahoo
biểu tượng cảm xúc nhật bản
biểu tượng cảm xúc đặc biệt trong facebook
tạo biểu tượng cảm xúc bằng ký
biểu tượng cảm xúc cho bàn phím
biểu tượng cảm xúc trên bàn phím iphone
biểu tượng cảm xúc đặc biệt
biểu tượng cảm xúc trong bình luận facebook
biểu tượng cảm xúc cho blackberry z10
thêm biểu tượng cảm xúc vào bình luận facebook
biểu tượng cảm xúc cry
biểu tượng cảm xúc cười đểu
biểu tượng cảm xúc cho iphone
biểu tượng cảm xúc cười ra nước mắt trên facebook
biểu tượng cảm xúc chat trên facebook
biểu tượng cảm xúc của fb
biểu tượng cảm xúc cười nhếch mép
biểu tượng cảm xúc cho oppo
biểu tượng cảm xúc cho facebook
biểu tượng cảm xúc cho status facebook
biểu tượng cảm xúc của skype
biểu tượng cảm xúc cho facebook chat
biểu tượng cảm xúc comment facebook
biểu tượng cảm xúc của người nhật
biểu tượng cảm xúc của nhật
biểu tượng cảm xúc của yahoo
biểu tượng cảm xúc cho face
biểu tượng cảm xúc cho wechat
biểu tượng cảm xúc đầy đủ
biểu tượng cảm xúc đẹp
biểu tượng cảm xúc dễ thương
biểu tượng cảm xúc dành cho facebook
biểu tượng cảm xúc dinh cong thanh
thêm biểu tượng cảm xúc dễ thương cho facebook
biểu tượng cảm xúc giận dữ
biểu tượng cảm xúc thở dài
biểu tượng cảm xúc trên facebook dinhcongthanh
download biểu tượng cảm xúc facebook
download biểu tượng cảm xúc
các biểu tượng cảm xúc hay dùng cho facebook
download biểu tượng cảm xúc yahoo
down biểu tượng cảm xúc facebook
download biểu tượng cảm xúc mới cho facebook chat
down biểu tượng cảm xúc
cách dùng biểu tượng cảm xúc trong facebook
danh sách biểu tượng cảm xúc trên facebook
download các biểu tượng cảm xúc
nhãn dán biểu tượng cảm xúc
biểu tượng cảm xúc emoticons
biểu tượng cảm xúc fb
biểu tượng cảm xúc frown
biểu tượng cảm xúc facebook lấy nhanh
biểu tượng cảm xúc facebook trên máy tính
biểu tượng cảm xúc fv
biểu tượng cảm xúc fb 2015
biểu tượng cảm xúc fb chat
biểu tượng cảm xúc full
biểu tượng cảm xúc facebook khinh
biểu tượng cảm xúc facebook cười đểu
biểu tượng cảm xúc facebook vừa khóc vừa cười
biểu tượng cảm xúc face bôk
biểu tượng cảm xúc facemoji
biểu tượng cảm xúc facebook trên điện thoại
biểu tượng cảm xúc facebook cho máy tính
biểu tượng cảm xúc facebook messenger
biểu tượng cảm xúc gasp
biểu tượng cảm xúc gunny
biểu tượng cảm xúc là gì
biểu tượng cảm xúc tức giận facebook
biểu tượng cảm xúc trên gmail
biểu tượng cảm xúc pacman là gì
biểu tượng cảm xúc heart là gì
biểu tượng cảm xúc smile là gì
botlikevn. com biểu tượng cảm xúc grin
biểu tượng cảm xúc x là gì
cách gõ biểu tượng cảm xúc trên facebook
cách ghi biểu tượng cảm xúc
giải thích biểu tượng cảm xúc trên facebook
cách gõ các biểu tượng cảm xúc trong facebook
giải thích các biểu tượng cảm xúc
biểu tượng cảm xúc heart
biểu tượng cảm xúc hôn
biểu tượng cảm xúc hài
biểu tượng cảm xúc hay
biểu tượng cảm xúc hình trái tim
biểu tượng cảm xúc haivl
biểu tượng cảm xúc hình con khỉ
biểu tượng cảm xúc hàn quốc
các biểu tượng cảm xúc haivl
dj soda biểu tượng cảm xúc heart
hình biểu tượng cảm xúc
hình biểu tượng cảm xúc yahoo
ký hiệu biểu tượng cảm xúc trên facebook
hình ảnh biểu tượng cảm xúc
hình ảnh biểu tượng cảm xúc trên facebook
tải hình biểu tượng cảm xúc
tổng hợp biểu tượng cảm xúc
biểu tượng cảm xúc icon
biểu tượng cảm xúc instagram
biểu tượng cảm xúc icon trên facebook
biểu tượng cảm xúc iphone
biểu tượng cảm xúc icon fb
biểu tượng cảm xúc imessage
biểu tượng cảm xúc trên instagram
biểu tượng cảm xúc cho ip
biểu tượng cảm xúc trên ipad
biểu tượng cảm xúc tin nhắn iphone
thêm biểu tượng cảm xúc cho iphone
icon biểu tượng cảm xúc facebook
các biểu tượng cảm xúc trên instagram
biểu tượng icons cảm xúc
cài biểu tượng cảm xúc cho ipad
các biểu tượng cảm xúc của iphone
tải biểu tượng cảm xúc cho ipad
biểu tượng cảm xúc grin là gì
biểu tượng cảm xúc khinh
biểu tượng cảm xúc khinh bỉ
biểu tượng cảm xúc kí tự
biểu tượng cảm xúc kiki
biểu tượng cảm xúc khỉ yoyo
biểu tượng cảm xúc khi chat
biểu tượng cảm xúc kute
biểu tượng cảm xúc ký tự
biểu tượng cảm xúc bằng ký tự
tạo biểu tượng cảm xúc kí tự
các biểu tượng cảm xúc khi nhắn tin
các biểu tượng cảm xúc khi chat
kho biểu tượng cảm xúc
biểu tượng cảm xúc like
biểu tượng cảm xúc like facebook
biểu tượng cảm xúc lol
biểu tượng cảm xúc lấy nhanh
biểu tượng cảm xúc lo lắng
biểu tượng cảm xúc lạnh
biểu tượng cảm xúc line
biểu tượng cảm xúc võ lâm
list biểu tượng cảm xúc trên facebook
cách làm biểu tượng cảm xúc
biểu tượng cảm xúc mới nhất trên facebook
biểu tượng cảm xúc mới cho facebook chat
biểu tượng cảm xúc mới trên fb
biểu tượng cảm xúc mặt khinh
biểu tượng cảm xúc mới nhất
biểu tượng cảm xúc mới fb
biểu tượng cảm xúc mới của fb
biểu tượng cảm xúc mặt khóc
biểu tượng cảm xúc mặt cười
biểu tượng cảm xúc mới nhất facebook
biểu tượng cảm xúc mới trong yahoo messenger
biểu tượng cảm xúc mới nhất cho facebook
biểu tượng cảm xúc mới trên face
biểu tượng cảm xúc mới trên yahoo
biểu tượng cảm xúc mới cho skype
các biểu tượng cảm xúc mới trên facebook
những biểu tượng cảm xúc mới trên facebook
biểu tượng cảm xúc ngủ
biểu tượng cảm xúc nhớ
biểu tượng cảm xúc ngạc nhiên
biểu tượng cảm xúc noel
biểu tượng cảm xúc nháy mắt
biểu tượng cảm xúc nhếch mép
biểu tượng cảm xúc ngộ nghĩnh
biểu tượng cảm xúc nokia
biểu tượng cảm xúc vui nhộn
biểu tượng cảm xúc tin nhắn
biểu tượng cảm xúc suy nghĩ
biểu tượng cảm xúc trong tin nhắn iphone
biểu tượng cảm xúc cười ra nước mắt
biểu tượng cảm xúc ola
biểu tượng cảm xúc onion
biểu tượng cảm xúc ở facebook

Tổng hợp 1000 biểu tượng cảm xúc Facebook mà bạn nên biết
Đánh giá bài viết

Trả lời

Please enter your comment!
Please enter your name here