Xóa chữ cái và các ký tự đặc biệt chỉ giữ lại số trong Excel

Nếu bạn muốn hợp lệ dữ liệu bằng cách loại bỏ các ký tự đặc biệt và chữ cái trong một ô (Cell) thì hàm VBA dưới đây có thể giúp bạn:

Trong file excel, bạn xem ví dụ này ở Sheet 2

'Remove All Alpha and Special characters from cell
Function Remove_AlphaSpecialChar(DataCell As Range) As String
  
  'Variable Declaration
  Dim iCnt As Integer
  Dim IpData As Range
  Dim sData As String, sTmp As String
       
  If DataCell.Count <> 1 Then
    MsgBox ("Please select Single Cell"), vbInformation
    Exit Function
  End If
  
  'Runnning for loop to check all available Characters in a cell
  For iCnt = 1 To Len(DataCell.Text)
    If Mid(DataCell.Text, iCnt, 1) Like "[0-9]" Then
      sData = sData & Mid(DataCell.Text, iCnt, 1)
    End If
  Next iCnt
  
  Remove_AlphaSpecialChar = sData
End Function

Xóa chữ cái và các ký tự đặc biệt chỉ giữ lại số trong ExcelĐể tiện tham khảo, các bạn download file Excel tại đây

Còn nếu bạn muốn làm điều này đối với 1 vùng chọn các cell (Range) thì viết hàm Macro dưới đây:

1. Mở 1 sheet Excel và gõ loạn xạ các phím vào các ô trong vùng A2:A10 (Trong file excel, bạn xem ví dụ ở Sheet1)

2. Ấn Alt + F11 để chuyển sang chế độ Developer

3. Chọn Insert / Module

Xóa chữ cái và các ký tự đặc biệt chỉ giữ lại số trong Excel

4. Copy đoạn code dưới đây vào cửa sổ soạn thảo code

5. Ấn Alt + F8 để Run Marcro Remove_AlphaCharacters_From_Cell_Or_Range

Xóa chữ cái và các ký tự đặc biệt chỉ giữ lại số trong Excel

 

'Remove All Alpha and Special characters from cell or Range using VBA code
Sub Remove_AlphaCharacters_From_Cell_Or_Range()
  
  'Variable Declaration
  Dim iCnt As Integer
  Dim IpData As Range, DataRange As Range
  Dim sData As String, sTmp As String
  
  'Create Object for Selected Range
  On Error Resume Next
  Set DataRange = Sheets("Sheet1").Range("A2:A10")
  
  If DataRange.Count < 1 Then
    MsgBox ("Please select range which contains data in cells"), vbInformation
    Exit Sub
  End If
  
  'Runnning for loop to check all available cells
  For Each IpData In DataRange
    sTmp = ""
    For iCnt = 1 To Len(IpData.Value)
      If Mid(IpData.Value, iCnt, 1) Like "[0-9]" Then
        sData = Mid(IpData.Value, iCnt, 1)
      Else
        sData = ""
      End If
      sTmp = sTmp & sData
    Next iCnt
    
    'Reassign Final Numeric characters
    IpData.Value = sTmp
  Next IpData
  
End Sub

Xóa chữ cái và các ký tự đặc biệt chỉ giữ lại số trong Excel

Để tiện tham khảo, các bạn download file Excel tại đây

Xem thêm: Giáo trình Excel thực hành và Bài tập

Recommended For You

About the Author: Nguyễn Đức Anh

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé!

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *